Regulamin

Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu TeleKELNER.pl zwanego dalej "Serwis", w szczególności prawa i obowiązki osób z niego korzystających.

 

POJĘCIA WSTĘPNE

1. Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem http://teleKELNER.pl

2. Użytkownik - osoba korzystająca z usług Serwisu.

3. Treść - całościowa zawartość merytoryczna Serwisu oraz jego wszystkie funkcjonalności.

4. Operator - właściciel Serwisu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu jest teleKELNER.

2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację przez Użytkownika warunków Regulaminu oraz Polityki Cookies tego Serwisu.

 

ZASADY KORZYSTANIA

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron www.

2. Użytkownik przeglądający lub pobierając Treści Serwisu zobowiązany jest nie powielać, odsprzedawać ani też publikować nigdzie Treści Serwisu. Treści zawarte w Serwisie objęte są prawami autorskimi. Rozpowszechnianie, kopiowanie w wersji oryginalnej, utrwalanie, edytowanie poprzez skracanie, rozpowszechniania w szczególności zamieszczanie na innych stronach www, wykorzystywanie w sposób inny niż do celów własnej edukacji z podaniem źródła Treści – jest zabronione i podlega grzywnie.

3. Zezwala się Użytkownikowi korzystanie z Treści Serwisu na własne potrzeby oraz w celach komercyjnych publikacji w innych lokalizacjach wyłącznie za pisemną zgodą Operatora Serwisu.

4. W trakcie korzystania z Serwisu zapisywane są w urządzeniu Użytkownika informacje w postaci plików cookies.

5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w zgodzie z niniejszym Regulaminem, a także przepisami ujętymi w dyrektywach Unii Europejskiej, prawie Francuskim oraz prawie Polskim.

6. Operator dopuszcza możliwość świadczenia przez siebie usług reklamowych na rzecz podmiotów nie będących Użytkownikami Serwisu pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy o świadczenie tych usług.

7. Operator nie odpowiada w szczególności za naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych, oznaczeń, nazw przedsiębiorstw i innych oznaczeń przysługujących osobom trzecim powstałych w wyniku lub w związku z umieszczeniem w Serwisie Materiałów przez Użytkownika.

 

REKLAMACJE

1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@telekelner.pl

3. Administrator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie. Termin nie powinien przekroczyć 30 dni roboczych. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie elektronicznej (email).

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

5. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika.

6. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu, nie będą uwzględniane.

7. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Operatora (awarie sprzętu, sieci teleinformatycznej itp.). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator dokłada należytej staranności, aby Treść Serwisu była jak najlepszej jakości i odznaczała się wysokim poziomem merytorycznym.

2. Operator zastrzega sobie możliwość przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, lub zakłóceń w udostępnianiu Serwisu jeżeli jest, to spowodowane koniecznością naprawy, modyfikacji, rozbudowy lub konserwacji sprzętu, albo zainstalowanego oprogramowania bądź przyczynami niezależnymi od Operatora Serwisu.

3. Umieszczenie Materiałów Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Operatorowi, jak również osobom z pomocą których świadczy on swoje usługi, przez Użytkownika nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z Materiałów Użytkownika w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Operatora indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług w Serwisie, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów. Umowy z Operatorem są zawierane wyłącznie w języku polskim.

5. W przypadku roztrzygania niejasności regulaminu oraz uzupełnieniem jego treści są dyrektywy Unii Europejskiej.

6. Materiały Serwisu oraz wszystkie jego funkcjonalności są utrzymywane na terytorium Francji co jest jednocześnie wyznacznikiem prawa właściwego stosowanego w sporach.

7. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w dziale "regulamin" Serwisu.TeleKELNER to:

 

1. Wyszukiwarka restauracji

 - gdzie się wybrać i jak zamówić

 - opinie i oceny klientów

2. Promocja Twojej restauracji 

 

TeleKELNER jest dla klientów oraz właścicieli restauracji, a korzystanie z niego jest BEZPŁATNE!

Dodaj lokal

Nie masz konta? Zarejestruj się